Зворотній зв'язок

Задайте свої питання по телефону:


+380 99 795 55 73

+380 73 402 62 02
Мій MazeЛаб


Запам'ятати мене

+380 99 795 55 73

+380 73 402 62 02

Правила

Правила відвідування центру розумного дозвілля MazeЛаб (Правила). Договір публічної оферти.

Товариство з обмеженою відповідальністю «Мейзлаб», надалі «Виконавець», що діє на підставі Статуту з однієї сторони, та будь-яка фізична особа, яка звернулася до Виконавця для отримання послуг за цими Правилами відвідування центру розумного дозвіля MazeЛаб (Правила), в тому числі відвідувач та / або клієнт, іменована далі «Замовник», з іншої сторони, в подальшому разом іменуються Сторони, а кожна окремо Сторона, керуючись ст. 633 Цивільного кодексу України, уклали цей договір публічної оферти про наступне:

1. ПРЕДМЕТ ПРАВИЛ

 1.1. Виконавець в порядку та на умовах визначених даними Правилами зобов’язується надати Замовнику нижченаведені послуги:

1) будь-які послуги, пов’язані з організацією розумного дозвілля дітей, підлітків, молоді та дорослих,

2) послуги з денного догляду за дітьми віком від 4-х років.

1.2. Поняття, які вживаються в цих Правилах:

Відвідувачі – діти від 4-х років, підлітки та молодь, батьки дітей та/або особи, які супроводжують дітей, та дорослі.

Клієнти – особи, які отримують послуги Виконавця.

2. АКЦЕПТУВАННЯ ПРАВИЛ

2.1. Для фізичних осіб, які звернулись до Виконавця для отримання послуг, підтвердженням повного та безумовного акцептуванням цих Правил є сплата вартості будь-якої послуги, що наведена за посиланням http://mazelab.com.ua/uk/cini/.

2.2. Ці Правила є договором публічної оферти в розумінні ст. 633 Цивільного кодексу України, який вважається укладеним без подальшого підписання з моменту отримання Виконавцем від Замовника оплати замовлених послуг, що свідчить про згоду дотримуватися умов цих Правил, без підписання письмового примірника Сторонами.

2.3. Замовник дає згоду дотримуватися умов цих Правил та згоду отримувати послуги на встановлених Виконавцем умовах з моменту оплати замовлених послуг.

2.4. Ці Правила розміщено на офіційній веб-сторінці Виконавця за посиланням http://mazelab.com.ua/uk/pravila/ та в приміщенні Виконавця.

3. ОСОБЛИВОСТІ НАДАННЯ ПОСЛУГ НЕПОВНОЛІТНІМ ТА ПОСЛУГ З ДЕННОГО ДОГЛЯДУ

3.1. Для отримання послуг, пов’язаних з організацією розумного дозвілля неповнолітніх дітей та послуг з денного догляду за дітьми, батьки, або особи, які супроводжують дітей, тобто Замовник, ознайомлюються з цими Правилами.

3.2. Послуги можуть отримувати діти, які не мають медичних чи інших протипоказань до відповідних навантажень. Якщо у дитини є захворювання, пов’язані з особистим ризиком для здоров’я чи здоров’я оточуючих, батьки або особи, які супроводжують дитину, повинні обов’язково повідомити про це Виконавця. У разі виникнення у дитини проблеми медичного характеру, Виконавець на свій власний розсуд може викликати державну або приватну службу швидкої допомоги та відсторонити дитину від надання послуги. Якщо у дитини є ознаки хвороби (нежить, кашель, температура чи інші), які загрожують самопочуттю дитини та її оточуючих, Виконавець має право відмовити у наданні послуг такій дитині до моменту повного одужання.

3.3. Відповідальність за догляд за дитиною до і після отримання нею будь-якої послуги Виконавця несуть батьки або особи, які супроводжують дитину, тобто Замовник, а під час отримання послуги – Виконавець.

3.4. Для отримання послуг у приміщенні Виконавця діти обов’язково повинні мати шкарпетки та змінне взуття.

4. УМОВИ НАДАННЯ ПОСЛУГ

4.1. Виконавець надає послуги клієнтам згідно з розкладом, що розміщується за посиланням http://mazelab.com.ua/uk/rozklad/.

4.2. На заняття допускаються діти лише за попереднім записом.

4.3. У разі пропусків занять, відновити навчання можна за умови наявності вільних місць у групах.

4.4. При заборгованості оплати за послуги дитина Замовника на заняття не допускається і місце в групі за нею не зберігається.

4.5. При відсутності дитини на заняттях більше одного місяця без попередження, місце в групі за дитиною не зберігається.

4.6. Умови надання послуг та їх вартість є невід’ємною частиною цих Правил та розміщено на офіційній веб-сторінці Виконавця за посиланням http://mazelab.com.ua/uk/cini/.

4.7. Оплата за заняття/послуги здійснюється Замовником за індивідуальне заняття чи за обумовлену кількість занять/послуг залежно від заняття/послуги, що надається, до відвідування заняття або отримання послуги готівкою або безготівковим шляхом на рахунок Виконавця. Вартість послуг за пропущені заняття не повертається.

4.8. Якщо Замовник не забирає дитину вчасно (протягом 20 хвилин) після заняття, Виконавцем стягується вартість послуги догляду за дитиною у розмірі 50 грн. (п’ятдесят гривень) за кожні півгодини перебування дитини в приміщенні Виконавця готівкою або безготівковим шляхом на банківський рахунок Виконавця.,

 

5. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН

5.1. Виконавець зобов’язується:

Своєчасно, згідно з розкладом надавати послуги Замовнику та у разі неможливості надавати послуги, своєчасно інформувати про це Замовника.

5.2. Виконавець має право:

5.2.1. Відмовити в наданні послуг за цими Правилами у разі:

  • відсутності можливості надання Замовнику послуг;
  • наявності у Замовника перед Виконавцем заборгованості за надані послуги;
  • у випадку тривалої відсутності Замовника (Клієнта) (протягом більше одного місяця) без поважної причини;
  • систематичного порушення Замовником цих Правил.

5.2.2. Припинити надання послуг Замовнику в разі порушення ним умов цих Правил. Відновлення надання послуг здійснюється після повного усунення порушень.

5.2.3. У будь-який момент відмовити Замовнику в надані послуг у разі, якщо поведінка Замовника під час надання послуг не дає змоги Виконавцю належно виконувати свої обов’язки, а іншим Замовникам ефективно сприймати інформацію. Грошові кошти, сплачені Замовником за надання послуг, не повертаються.

5.2.4. Змінювати час або дні надання послуги, попередньо повідомивши Замовника.

5.2.5. На період надання послуг змінювати викладача без попередження Замовника, якщо не змінюється час та дні надання послуги.

5.2.6. Виконавець має право здійснювати фото та відео зйомку Замовника (Відвідувача / Клієнта) в рекламних та навчальних цілях та розміщувати фото та відео на своєму сайті та на своїх сторінках в соціальних мережах без зазначення персональних даних Замовника (Відвідувача / Клієнта). Якщо Замовник заперечує проти використання таких зображень на зазначених джерелах інформації, він/вона має письмово сповістити про це Виконавця. 

5.3. Замовник зобов’язується:

5.3.1. У повному обсязі й у терміни, визначені цими Правилами, вносити плату за послуги, що надаються.

5.3.2. Дотримуватися/забезпечити дотримання цих Правил поведінки під час перебування в приміщенні Виконавця.

5.3.3. Інформувати Виконавця про зміну контактних даних (номера мобільного телефону, електронної адреси тощо).

5.4. Замовник має право:

5.4.1. Користуватися послугами Виконавця відповідно до положень цих Правил.

5.4.2. Змінювати час отримання індивідуальних послуг (відмінити / перенести) не пізніше ніж за одну добу, поінформувавши Виконавця про це. У випадку відміни індивідуальної послуги в день, коли Виконавець мав її надати, ця послуга вважається наданою.

6. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

6.1. У разі невиконання або неналежного виконання своїх зобов’язань за цими Правилами Сторони несуть відповідальність згідно чинного законодавства України.

7. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

7.1. У приміщенні Виконавця забороняється палити та приносити  алкогольні напої.

7.2. Їжу та безалкогольні напої дозволяється приносити дітям за домовленістю з Виконавцем.

7.3. Відео-, фотозйомка та аудіо запис Замовником послуг, що надаються Виконавцем, без дозволу Виконавця заборонені.

7.4. Замовники (Відвідувачі / Клієнти) підтримують чистоту у приміщеннях Виконавця та акуратно і охайно користуються інвентарем, меблями.

7.5. Виконавець ставиться з повагою до Замовників (Відвідувачів / Клієнтів) та очікує чемного відношення Замовників (Відвідувачів / Клієнтів) один до одного та до Виконавця.

8. ІНШІ УМОВИ

8.1. Ці Правила є договором публічної оферти в розумінні ст. 633 Цивільного кодексу України.

8.2. Виконавець може залучати третіх осіб до виконання своїх обов’язків за цими Правилами.

8.3. Виконавець може в односторонньому порядку вносити зміни в ці Правила, а також змінювати ціни на пропоновані послуги в будь-який час і на свій власний розсуд шляхом публікації змін на своїй офіційній веб-сторінці http://mazelab.com.ua/. Зміни вступають в силу з моменту публікації, якщо інший термін не визначений додатково при їх публікації.

8.4. Замовник відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» надає Виконавцеві однозначну беззастережну згоду (дозвіл) на обробку його персональних даних у письмовій та/або електронній формі в обсязі, що стосується цих Правил та їх виконання, з метою забезпечення реалізації цивільно-правових, господарсько-правових, адміністративно-правових, податкових відносин і відносин у сфері бухгалтерського обліку. Замовник погоджується, що отримав повідомлення про включення його персональних даних до бази персональних даних Виконавця, та що Замовник повідомлений про свої права, як суб’єкта персональних даних, які визначені ст. 8 Закону України «Про захист персональних даних», а також мету збору цих даних та осіб, яким ці дані передаються. Сторони зобов′язуються забезпечувати виконання вимог Закону України «Про захист персональних даних», включаючи забезпечення режиму захисту персональних даних від незаконної обробки та не законного доступу до них, а також  забезпечувати дотримання прав суб’єкта персональних даних згідно з вимогами Закону України «Про захист персональних даних».

9. ФОРС-МАЖОРНІ ОБСТАВИНИ

9.1. Сторони звільняються від відповідальності за повне або часткове невиконання своїх зобов’язань за даними Правилами, якщо це стало наслідком обставин непереборної сили, що виникли після набуття чинності даних Правил в результаті подій надзвичайного характеру, які не могли бути передбаченими та які неможливо було запобігти розумними заходами.

10. ПОРЯДОК РОЗВ’ЯЗАННЯ СПОРІВ

10.1. Всі спори, що можуть виникнути у зв’язку з виконанням цих Правил, вирішуються Сторонами шляхом переговорів або згідно чинного законодавства України.

11. ТЕРМІН ДІЇ ДОГОВОРУ

11.1. Ці Правила набувають чинності з моменту їх укладення та діють до моменту виконання Сторонами взятих на себе зобов’язань.

11.2. Дію цих Правил може бути достроково зупинено за ініціативою будь-якої Сторони, якщо інша Сторона не виконує умов цих Правил.